Energia

Energian tuotantoon ja käyttöön liittyvän metrologian kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja ekologisia hyötyjä. Vaatimukset paremmasta energiatehokkuudesta pienemmillä päästöillä sekä tuotantolaitoksissa että kulutuspaikoilla lisäävät soveltavien mittausten jäljitettävyyden tarvetta. Metrologialla on lisäksi tärkeä merkitys fossiilisten polttoaineiden tehokkaamman hyödyntämisen sekä uusiutuvien energialähteiden, älykkäiden sähköverkkojen ja sähköisen ajoneuvoliikenteen kehittymisen mukanaan tuomien haasteiden ratkaisemisessa. Tärkeitä suureita näissä ovat mm. sähköteho ja -energia, lämpötila, paine sekä virtaus.

Alueen tutkimusprojekteja

  • Maakaasun korvaaminen vaihtoehtoisilla ja uusiutuvilla kaasumaisilla polttoaineilla
  • Menetelmien ja laitteiden kehittäminen energian talteenottamiseksi ihmisen toiminnan ja ympäristön energiavirroista
  • Älykkäät sähköverkot
  • Metrologian kehittäminen HVDC-sähkönsiirtoon (HVDC = high-voltage-direct-current)
  • Voimalaitosten energiatehokkuuden parantaminen tarkempien mittausten avulla​