EMRP

EMRP kartta Linkki EMRP-esitteeseen, jossa MIKES esittelee EMRP-projektejaan (pdf).

EMRP (European Metrology Research Programme) on EY:n perustamissopimuksen Artiklaan 185 (aiemmin Artikla 169) perustuva Euroopan metrologian tutkimus- ja kehitysohjelma. Se on rinnakkainen EU:n 7. puiteohjelmalle ja on Euroopan parlamentin keväällä 2009 hyväksymä. Ohjelmaan on sitoutunut yli 20 Euroopan maata ja IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements).

EMRP:n laajuus on 7 vuotta ja rahoitus 400 M€. Komission rahoitusosuus on 50 % ja toisen puolen rahoittavat osallistujamaat. Suomi on sitoutunut ohjelmaan 4 % rahoitusosuudella. Ohjelmaa hallinnoi EURAMET e.V. (European Association of National Metrology Institutes).

EMRP:n tarkoituksena on tarjota eurooppalaiset resurssit mittauksiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi yhteisprojekteissa. Erilaisten mittaushaasteiden ja -ongelmien ratkaisemiseksi hakuja tulee kohdistetuille alueille.

Year​​Targeted Programme (TP)​Programme size (€)
​call 1​2009​a) Energy (1st)​33 M€
​​call 2​2010​b) Environment (1st)​46 M€
​c) Metrology for Industry (1st)​46 M€
​​call 3​​2011​d) Health (2nd)​29 M€
​e) SI broader scope (1st)​29 M€
​f) New Technologies​29 M€
​call 4​2012​g) Metrology for Industry (2nd)​38 M€
​h) SI broader scope (2nd)​38 M€
​i) Open excellence call​10 M€
​call 5​2013​j) Energy (2nd)​53 M€
​k) Environment (2nd)​34 M€

EMRP-hakujen aiheet 2009-2013.

Hakuprosessi on useampivaiheinen:

  1. Ensin etsitään potentiaalisia tutkimusaiheita (Call for Potential Research Topics, PRTs) määritellyltä tutkimusalueelta. Tässä vaiheessa kuka tahansa, yritys, organisaatio tai yksityinen henkilö, voi esittää mittauksiin liittyviä tutkimusaiheita tai mittausongelmia yhteisprojektein ratkaistavaksi.
  2. Saapuneista tutkimusaiheista priorisoidaan ja valitaan tärkeimmät (Selected Research Topics, SRTs) ja niille pyydetään yhteistutkimusprojektiehdotuksia (Call for proposals for Joint Research Projects, JRPs). Projektit toteutetaan pääasiassa kansallisten metrologialaitosten toimesta, mutta hakemuksiin on mahdollista sisällyttää ehdotuksia ns. Researcher Exellence Grants:eiksi (REGs). Tätä määrärahaa voi saada organisaatio tai yksilö, jolla on tärkeä panos projektin onnistumisen kannalta. Organisaatiot voivat osallistua tutkimushankkeisiin myös omilla resursseillaan. Referee-arvioinnilla projektiehdotuksista valitaan toteutettavat tutkimusprojektit JRP:t.
  3. Researcher Excellence Grants ja Researcher Mobility Grants, joita voi hakea toteutettaviin projekteihin ja joista osa on laajemman yhteisön haettavissa.   

 

Parhaimmillaan yritys tai organisaatio voi saada EMRP-ohjelman avulla ratkaisun mittausongelmaansa. Tällöin ongelma on tyypillisesti vaikuttavuudeltaan laaja ja sen ratkaisemista on ehdotettu useammalta taholta. Kannattaa olla aktiivinen tutkimusaiheiden ehdotusvaiheessa. Tulosten hyödyntämisvaiheessa voidaan suomalaisen yrityksen sovellutusintressit kytkeä EMRP-projektiin TEKESin tai Cleen Oy:n rahoittaman rinnakkaishankkeen kautta.

Vuonna 2011 päättyivät ensimmäiset 3-vuotiset EMRP-projektit, jotka toteutettiin ERANET-Plus -välivaiheen projekteina. Projektien aihealueina olivat pituusmetrologia, sähkömetrologia, terveys ja metrologian suuret haasteet. Toteutettavia hankkeita oli kaikkiaan 21, joista MIKES osallistui 9 projektiin.   

Vuonna 2009 toteutettiin energiaan liittyvä haku. Haun tuloksena valittiin rahoitettavaksi yhdeksän projektia, joista MIKES on mukana kuudessa. Projektit alkoivat kesällä 2010 ja niiden kesto on kolme vuotta.   

Vuoden 2010 haun aiheet koskivat ympäristöä ja teollisuusmetrologiaa. Suomi on mukana 14 vuonna 2011 alkavassa hankkeessa.   

Lisätietoa EMRP-ohjelmasta ja tulevien hakujen aiheista löytyy www.emrponline.eu ja www.euramet.org.

MIKESin yhteyshenkilöitä EMRP-hakuihin liittyen:
Tutkimusprofessori Erkki Ikonen, puh. 050 550 2283
Johtaja Heikki Isotalo, puh. 040 557 6779