Sopimukset

Metrisopimus (The Metre Convention)

Yhteisen metrijärjestelmän tarve tuli konkreettiseksi 1800-luvun puolivälissä, ensimmäisten yleismaailmallisten messujen yhteydessä. Vuonna 1875 järjestettiin Pariisissa kokous, jossa allekirjoitettiin metrisopimus 17 eri maan hallituksen kesken. Allekirjoittaneet maat päättivät perustaa pysyvän tieteellisen laitoksen, Kansainvälisen paino- ja mittatoimiston (BIPM), ja rahoittaa sen toiminnan. Lisäksi perustettiin Yleisen paino- ja mittakonferenssi (CGPM), jonka tehtävänä on kehittää SI-mittayksikköjärjestelmää sekä vahvistaa mittanormaalien määritelmät ja luonnonvakioiden arvot. Kansainvälinen paino- ja mittakomitea (CIPM) perustettiin valmistelemaan suosituksia CGPM:lle sekä valvomaan yksikköjärjestelmän maailmanlaajuista yhtäpitävyyttä. CIPM perusti avukseen useita neuvoa-antavia komiteoita (CC) eri suurealueille. Näiden komiteoiden tehtävänä on kerätä tietoa ja laatia suosituksia omilta suurealueiltaan. Ne myös koordinoivat kansainvälistä metrologian tutkimusta. Nykyään metrisopimuksen allekirjoittaneita maita on 55 (tilanne elokuussa 2011) ja lisäksi 34 valtiota on CGPM:n liitännäisjäseninä. Näiden lisäksi SI-mittayksikköjärjestelmä on käytössä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta lähes kaikissa kehittyneissä maissa. Venäjä oli sopimuksen perustajamaa, joten Suomen suuriruhtinaskunta oli sopimuksessa mukana. Itsenäisenä valtiona Suomi tuli metrisopimuksen jäsenvaltioksi vuonna 1923. CGPM kokoontuu neljän vuoden välein ja Suomea konferenssissa edustaa MIKESin ylijohtaja.

CIPM MRA (CIPM Mutual Recognition Arrangement)

Kansallisten metrologialaitosten johtajat 38:sta metrisopimuksen piiriin kuuluvasta valtioista sekä kahden kansainvälisen järjestön edustajat allekirjoittivat CIPM MRA -asiakirjan (Mutual Recognition Arrangement) vuonna 1999. MIKES oli yksi allekirjoittajista. Vuonna 2011 allekirjoittaneita on 45 metrisopimukseen kuuluva maata, 3 kansainvälistä organisaatiota ja 33 CGPM:n liitännäisjäsentä. CIPM MRA koskee kansallisia mittanormaaleja ja kansallisten metrologialaitosten ja kansallisten mittanormaalilaboratorioiden antamia kalibrointitodistuksia. CIPM MRA:n yksi osa koskee laboratorioiden laatimien kalibrointitodistusten ja näissä laboratorioissa suoritettujen mittausten vastavuoroista tunnustamista. ”Kerran mitattu, kaikkialla hyväksytty” onkin MRA-sopimuksen päätavoite. Suomen osalta MRA:ssa ovat MIKESin lisäksi mukana kansalliset mittanormaalilaboratoriot (Aalto-yliopisto, Geodeettinen laitos ja Säteilyturvakeskus) sekä sopimuslaboratoriot (Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus). Nykyään n. 90 % maailman kauppaan kuuluvasta viennistä käydään CIPM MRA:han osallistuvien valtioiden välillä. MRA:n tärkeimmät kohdat on esitetty BIPM:n kotisivuilla, osoitteessa www.bipm.org.

Tavoitteet

  • perustan luominen kansallisten metrologialaitosten ja mittanormaalilaboratorioiden ylläpitämien kansallisten mittanormaalien tasavertaisuudelle
  • kansallisten metrologialaitosten ja mittanormaalilaboratorioiden antamien kalibrointitodistusten vastavuoroinen tunnustaminen
  • turvatun teknisen perustan antaminen viranomaisille ja muille osapuolille niiden tehdessä laajempia kansainväliseen kauppaan tai säädöksiin liittyviä sopimuksia.

Menettely

  • Mittausten kansainväliset vertailut, avainvertailut (tällä hetkellä tietoa n. 750 kansallisten metrologialaitosten välisistä avainvertailuista)
  • Täydentävät mittausten kansainväliset vertailut
  • Kansallisten metrologialaitosten ja mittanormaalilaboratorioiden laatujärjestelmät ja kansainvälisiin kriteereihin perustuva pätevyyden demonstroiminen.

Tulokset

  • Kunkin kansallisen metrologialaitoksen ja mittanormaalilaboratorion mittauskykytietojen julkaiseminen BIPM:n ylläpitämässä tietokannassa, joka on kaikkien käytettävissä BIPM:n kotisivuilla, osoitteessa www.bipm.org/kcdb.

Kansallisten metrologialaitosten osallistuminen CIPM MRA:han edesauttaa kansallisia akkreditointielimiä ja muita vakuuttumaan kansallisten metrologialaitosten tuottamien mittaustulosten kansainvälisestä uskottavuudesta ja hyväksyttävyydestä. Se antaa myös kansainvälisen tunnustamisen akkreditoitujen testaus- ja kalibrointilaboratorioiden mittaustuloksille, edellyttäen että nämä laboratoriot voivat osoittaa pätevästi tulostensa jäljitettävyyden CIPM MRA:han osallistuviin kansallisiin metrologialaitoksiin.

BIPM:n avainvertailujen tietokanta

BIPM:n avainvertailujen tietokanta KCDB sisältää avainvertailujen ja täydentävien vertailujen tulokset sekä listan kansallisten metrologialaitosten kalibrointi- ja mittauskyvyistä, ns. CMC-listan (Calibration and Measurement Capabilities). CMC-listalle pääsevät vain alueellisten organisaatioiden (Euroopassa EURAMET) alaisten ko. alan asiantuntijoiden muodostamien arviointiryhmien hyväksymät tiedot. Vuonna 2011 BIPM:n tietokannassa on noin 23000 yksittäistä CMC:tä, Suomesta noin 430. CMC-listalle hyväksyttäviä tietoja koordinoi alueellisten metrologiaorganisaatioiden yhteiskomitea (Joint Committee of the Regional Metrology Organisations and BIPM) eli JCRB.

EURAMET

EURAMET e.V. (European Association of National Metrology Institutes, 30.6.2007 asti nimellä EUROMET) on Euroopan maiden kansallisten metrologialaitosten yhteistyöelin, joka aloitti toimintansa vuonna 1987. Tällä hetkellä EURAMETissa on 38 jäsentä (tilanne 2011). MIKESin lisäksi Suomesta EURAMETiin osallistuvat liitännäisjäseninä kansalliset mittanormaalilaboratoriot ja sopimuslaboratoriot (Aalto-yliopisto, Geodeettinen laitos, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus). Yhteistyön perusajatuksena on toteuttaa projekteja, jotka koskevat tutkimusta, laboratorioiden välisiä vertailumittauksia ja jäljitettävyyttä. Näitä hankkeita viedään eteenpäin suurealueittain teknisissä komiteoissa, joissa kustakin jäsenmaasta voi olla yksi edustaja. Teknisissä komiteoissa tehdyn työn, esim. vertailumittausten, avulla voidaan varmentaa jäsenmaiden mittanormaalilaboratorioiden mittausten yhtäpitävyys. Yhteiseurooppalainen tutkimustoiminta kansallisten metrologialaitosten välillä syventyi Euroopan komission päätettyä rahoittaa metrologian tutkimusohjelmaa eli EMRP:tä (European Metrology Research Programme). Lisätietoja EURAMETista www.euramet.org.