Metrologian neuvottelukunta (MNK)

Metrologian neuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. määritellä metrologiaa koskevia yleisiä suuntaviivoja
  2. edistää mittausten varmentamista ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä
  3. seurata ja edistää metrologiaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä
  4. seurata metrologista kehitystä ja tutkimusta
  5. tehdä esityksiä ja aloitteita metrologisen tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi
  6. valmistella ehdotuksia metrologiaa koskeviksi säännöksiksi
  7. antaa lausuntoja ja toimia asiantuntijana metrologiaa koskevissa asioissa
  8. tehdä muita metrologiaa koskevia aloitteita
  9. hoitaa muut sille annetut valmistelutehtävät.

Metrologia on mittaustiedettä ja sen soveltamista. Metrologiassa keskeisiä asioita ovat mm. mittayksiköt ja niiden mittanormaalit, mittauslaitteet ja -menetelmät sekä mittausten ja mittaustulosten jäljitettävyys ja luotettavuus. Metrologiaan kuuluvat kaikki mittauksiin liittyvät teoreettiset ja käytännölliset näkökohdat riippumatta mittausepävarmuudesta ja soveltamisalasta.

MNK on valtioneuvoston asettama ja sen jäsenet edustavat metrologian ja mittausten varmentamisen kannalta keskeisiä hallinnonaloja sekä elinkeinoelämää ja kuluttajia. Lisäksi neuvottelukunnassa ovat edustettuina metrologinen tutkimus ja kansallinen mittauspalvelu sekä mittauslaitteiden valmistajat.

Valtioneuvosto asetti 26.10.2017 Metrologian neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.11.2017 - 31.10.2020. 

Neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava (suluissa varajäsenet):

(päivitetty 6.8.2019)

  
Puheenjohtaja

johtava asiantuntija Tuomo Valkeapää
(ylitarkastaja Sari Hemminki)   
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Varapuheenjohtaja
laboratorionjohtaja Tero Eklin
(ryhmäpäällikkö Mirja Leivuori)
Suomen ympäristökeskus SYKE

Jäsenet 

erityisasiantuntija Ulla Kaleva
Liikenne- ja viestintäministeriö
(tutkija Katriina Kyllönen
Ilmatieteen laitos)

vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko
(hallitussihteeri Sirpa Sillstén)
Työ- ja elinkeinoministeriö

johtava asiantuntija Mirja Palmén
Sisäministeriö
(rikoskemisti Sani Marttila
Keskusrikospoliisi)

neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala
Sosiaali- ja terveysministeriö
(laatupäällikkö Tarja Sarjakoski
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

tutkimusjohtaja Tanja Suni
(ylitarkastaja Petri Liljaniemi)
Ympäristöministeriö 

professori Erkki Ikonen
Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu
(laboratory manager Mikael Wasberg
Turun yliopisto)

ylijohtaja Janne Nieminen
(tutkija Satu Mykkänen)
Ruokavirasto

pääarvioija Margareta Hägg
FINAS-akkreditointipalvelu
(johtava asiantuntija Antti Kosunen
Säteilyturvakeskus STUK)

ekonomisti Martti Luukko
Kuluttajaliitto - Konsumentforbundet ry
(osastonjohtaja Markku Poutanen
Maanmittauslaitos)

pääsihteeri Sanna Marttinen
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet  
(tutkimusyksikön johtaja Vesa Virtanen
Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö, Kajaani)

vice president Martti Heinonen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Mittatekniikan keskus MIKES
(vice president, research Mikko Merimaa
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy)

asiantuntija Mirja Tiitinen
Energiateollisuus ry
(asiantuntija Ina Lehto
Energiateollisuus ry)

laboratorionjohtaja Pirjo Sainio
(laatupäällikkö Arto Mustonen)
Tullilaboratorio

head of production technology Tomi Pietari
Vaisala Oyj
( N.N.)

Neuvottelukunnan toiminnassa on noudatettu menettelyä, jossa jäsenet ja varajäsenet voivat molemmat osallistua kokouksiin. Näin halutaan vahvistaa osallistuvuutta ja tiedonkulkua, kun jäsen ja varajäsen mahdollisesti edustavat eri organisaatioita.


Lisätietoja

kaupallinen neuvos Tomi Lounema
Työ- ja elinkeinoministeriö

MNK:n puheenjohtaja Tuomo Valkeapää
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

MNK:n sihteeri Jaana Järvinen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Mittatekniikan keskus MIKES