MIKESin toiminnan perusteet

MIKES on kansallinen metrologialaitos ja kansallinen mittanormaalilaboratorio. MIKESin valtuutus tehdä kalibrointeja ei perustu akkreditointiin vaan kansalliseen lainsäädäntöön (1156/1993, 972/1994) ja kansainvälisiin sopimuksiin (Metrisopimus, CIPM MRA, EURAMET). MIKES on mittausten ja kalibrointitoiminnan korkein taso Suomessa ja mm. akkreditoidut kalibrointilaboratoriot saavat jäljitettävyytensä MIKESistä.

MIKESillä on siten valtuutus tarkastettavien suureiden kalibrointiin ilmoituksensa mukaisella tarkkuudella. MIKES varmistaa mittaustensa oikeellisuuden kansainvälisillä vertailumittauksilla sekä noudattamalla kalibrointitoiminnassaan standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 (Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset) mukaista laatujärjestelmää.

MIKESin kalibrointitoiminta on kansainvälisesti arvioitu ja tunnustettu ja siten MIKES on mukana kansainvälisessä metrologialaitosten vastavuoroisessa tunnustamissopimuksessa, jossa mukana olevat laitokset tunnustavat toistensa tekemät mittaukset ja kalibroinnit päteviksi. Tästä syystä MIKES on saanut BIPM:ltä (kansainvälinen paino- ja mittatoimisto) luvan käyttää todistuksissaan CIPM MRA -logoa pätevyysalueellaan tekemistään kalibroinneista. Katso lisää BIPM:n sivuilta.

MIKES kalibroi mittauslaitteita omiin kalibrointiohjeisiinsa ja mittausepävarmuuslaskelmiinsa perustuen. Kalibrointiohjeet perustuvat kansainvälisiin ISO-standardeihin silloin kun niitä on saatavissa.​