Suomen järjestelmä

MIKES toteuttaa kansainvälisen SI-mittayksikköjärjestelmän ja varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt elinkeinoelämän käyttöön. MIKESissä esimerkiksi metri toteutetaan 1,5∙10-13 suhteellisella tarkkuudella, kilogramma 30 miljardisosan suhteellisella tarkkuudella ja maailman aika tiedetään muutaman sekunnin miljardisosan tarkkuudella. Tiedon perustana ovat tieteellinen tutkimus ja kansainväliset vertailumittaukset, joiden järjestäminen ja alan kehityksen koordinointi on metrisopimuksen solmimisen yhteydessä perustetun kansainvälisen paino- ja mittatoimiston BIPM:n tehtävänä. Tieto mittayksiköistä välitetään yhteiskuntaan jäljitettävien mittausten avulla.

MIKES nimeää mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) ja mittanormaalijärjestelmästä annetun asetuksen (972/1994) nojalla kansalliset mittanormaalilaboratoriot. Mittanormaalilaboratorion tulee täyttää lainsäädännössä niille asetetut vaatimukset. MIKES tekee laboratorion kanssa sopimuksen tämän toimimisesta kansallisena mittanormaalilaboratoriona.

Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävänä on ylläpitää kansallista mittanormaalia ja sen jäljitettävyyttä sekä siirtää sen kautta mittayksikkö muihin mittanormaaleihin. Lisäksi sen tulee hoitaa kansallisten mittanormaalien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää mittatieteellistä tutkimusta, osallistua kansainvälisiin vertailumittauksiin ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön sekä toimia asiantuntijana pätevyysalueellaan.

 SI_suomi.JPG

​MIKESin nimeämänä kansallisena mittanormaalilaboratorioita toimii MIKESin omien laboratorioiden lisäksi MIKES-Aalto Mittaustekniikka (optiset suureet). Manmittauslaitoksen paikkatietokeskus (putoamiskiihtyvyys ja pituus) ja Säteilyturvakeskus (ionisoiva säteily) toimivat myös kansallisina mittanormaalilaboratorioina, mutta näiden asema perustuu niiden omaan lainsäädäntöön.

MIKES on tehnyt sopimuksen jäljitettävyyden ja eräiden asiantuntijapalveluiden hoitamisesta kahden akkreditoidun kalibrointilaboratorion kanssa. Näitä sopimuslaboratorioita ovat Ilmatieteen laitos (tietyt kaasuseokset) ja Suomen ympäristökeskus (tietyt vesiympäristön kemialliset analyysit). Sopimus perustuu lainsäädäntöön, jonka mukaan MIKES vastaa tarkkuudeltaan riittävien ja luotettavien kalibrointien saatavuudesta ja järjestää kansainvälisesti jäljitettävien kalibrointien saatavuuden silloin, kun kansallista mittanormaalia ei ole perustettu. Sopimuslaboratorion toiminnan tulee täyttää mittatieteelliselle ja tekniselle pätevyydelle, puolueettomuudelle ja luotettavuudelle asetetut vaatimukset. Laboratoriolla tulee olla vastuualueen kattava akkreditointi ja kansainvälisesti tunnustetun ulkomaisen mittanormaalilaboratorion lausunto pätevyydestään. Sopimuslaboratorion tehtäviä voivat olla mm. mittanormaalien jäljitettävyyden ylläpito (vertailut yms.), tiedotus- ja koulutustoiminta, kansainvälinen yhteistyö ja muut asiantuntijatehtävät.

Kansalliseen kalibrointipalveluun kuuluvia tehtäviä hoitavat FINASin päteväksi toteamat kalibrointilaboratoriot. Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot voivat antaa virallisia kalibrointitodistuksia pätevyysalueellaan tekemistään kalibroinneista.

Lisätietoja muista kansallisista mittanormaalilaboratorioista ja sopimuslaboratorioista: