Uusi laboratoriotila optisen spektroskopian teollisuussovelluksille


MIKESin uusi, erityisesti optisen spektroskopian tarpeisiin suunniteltu laboratorio on otettu käyttöön. Uudessa laboratoriossa on viisi optista pöytää sekä yksi laboratoriopöytä. Laboratorioon on sijoitettu ne MIKESin spektroskopiaprojektit, joilla on suora yhteys teollisiin sovelluksiin: EMRP-projektien MetAMC, MetNH3 ja Surveying laitteistot sekä Cleen / MMEA projektin nestemittauslaitteisto että MATINEn hyperspektraalisen etäkuvantamisprojektin laitteisto. Alla on lyhyt kuvaus näistä tutkimusprojekteista.

  • MetAMC-projektissa kehitetään lasermenetelmiä hyvin pieninä pitoisuuksina esiintyvien epäpuhtausmolekyylien jatkuvaan mittaamiseen teollisuuden puhdastiloissa sekä reaktiivisten kaasujen näytteenottotekniikoita että referenssikaasugeneraattori menetelmien kalibroimiseksi. MIKES rakentaa fotoakustiseen spektroskopiaan perustuvan hivenkaasujen mittalaitteen, joka soveltuu käytettäväksi teollisuusympäristössä ja jonka herkkyys riittää epäpuhtauskaasujen lähes reaaliaikaiseen mittaamiseen.

  • Met nh3 uusi laboratorioMetNH3-projektissa luodaan metrologinen jäljitettävyys ammoniakkipitoisuuksien mittauksille ilmassa aina kenttämittauksista korkean luokan primaarikaasuseosten mittauksiin. MIKES kehittää avoimeen moniheijastuskyvettiin perustuvan optisen spektrometrin ammoniakkimittauksiin sekä karakterisoi optiseksi siirtonormaaleiksi mahdollisesti soveltuvia spektrometrejä.

  • Met nh3 uusi laboratorioSurveying-projektissa kehitetään uusia SI-yksiköihin jäljitettävissä olevia ja pienen epävarmuuden omaavia mittausmenetelmiä ja mittanormaaleja pitkien, aina kilometriin asti olevien, etäisyyksien mittauksiin. MIKES kehittää optisen spektroskopiaan perustuvan lämpömittarin, joka mittaa efektiivisen lämpötilan koko mittausmatkalta sekä validoi laitteiston Nummelan perusviivalla tehtävillä mittauksilla.

  • MATINEn projektissa MIKES kehittää hyperspektraalisen etäkuvantamislaitteiston, jonka valolähteenä toimii suuritehoinen superjatkumo. Laite mahdollistaa esimerkiksi kiinteiden kohteiden, ympäristöolosuhteiden sekä malmiesiintymien monipuolisen etätunnistamisen jopa kilometrin etäisyydeltä.

  • CLEEN MMEA uusi laboratorioCleen MMEA -projektissa MIKES kehittää menetelmiä nesteiden ja jään suolapitoisuusmittauksiin sekä rakentaa valon absorptioon perustuvan laboratoriotestilaitteiston, joka soveltuu eri absorptiomatkojen nestekyveteille.

 

Lisätietoja:
MetAMC, MetNH3 ja Surveying, erikoistutkija Tuomas Hieta, etunimi.sukunimi@mikes.fi, p. 02950 54458
MATINE ja Cleen MMEA, tutkija Albert Manninen, etunimi.sukunimi@mikes.fi, p. 02950 54460
Cleen MMEA, tutkija Timo Rajamäki, etunimi.sukunimi@mikes.fi, p. 02950 54473​