Metrologian neuvottelukunta (MNK)

  1. määritellä metrologiaa koskevia yleisiä suuntaviivoja
  2. edistää mittausten varmentamista ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä
  3. seurata ja edistää metrologiaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä
  4. seurata metrologista kehitystä ja tutkimusta
  5. tehdä esityksiä ja aloitteita metrologisen tutkimus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi
  6. valmistella ehdotuksia metrologiaa koskeviksi säännöksiksi
  7. antaa lausuntoja ja toimia asiantuntijana metrologiaa koskevissa asioissa
  8. tehdä muita metrologiaa koskevia aloitteita
  9. hoitaa muut sille annetut valmistelutehtävät.

Metrologia on mittauksia käsittelevä tiedonala. Metrologiassa keskeisiä asioita ovat mm. mittayksiköt ja niiden mittanormaalit, mittauslaitteet ja -menetelmät sekä mittausten ja mittaustulosten jäljitettävyys ja luotettavuus. Metrologia sisältää kaikki mittauksiin liittyvät teoreettiset ja käytännölliset näkökohdat riippumatta mittausten epävarmuudesta ja tieteen tai tekniikan alasta.

MNK on valtioneuvoston asettama ja sen jäsenet edustavat metrologian ja mittausten varmentamisen kannalta keskeisiä hallinnonaloja sekä elinkeinoelämää ja kuluttajia. Lisäksi neuvottelukunnassa ovat edustettuina metrologinen tutkimus ja kansallinen mittauspalvelu sekä mittauslaitteiden valmistajat.

Toimikaudella 2014-2017 neuvottelukunnan kokoonpano on seuraava:


Puheenjohtaja

asiantuntija Ina Lehto
(johtava asiantuntija Veli Matti Kuisma)
Elinkeinoelämän keskusliitto

Varapuheenjohtaja
yli-insinööri Tuomo Valkeapää
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
(pääarvioija Margareta Hägg
FINAS)

Jäsenet (suluissa varajäsen)

ylitarkastaja Mika Loponen
Liikenteen turvallisuusvirasto
(tutkija Jari Waldén
Ilmatieteen laitos)

valmiusjohtaja Janne Koivukoski
Sisäasiainministeriö
(rikoskemisti Tanja Vakkilainen
Keskusrikospoliisi)

neuvotteleva virkamies Jarkko Rapala
(neuvotteleva virkamies Anneli Törrönen)
Sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Veli Viitala
(ylitarkastaja Matti Alasalmi)
Työ- ja elinkeinoministeriö

tutkimusjohtaja Laura Höijer
Ympäristöministeriö
(yksikön päällikkö Mirja Leivuori
Suomen ympäristökeskus)

tutkija Leena Saari
(erikoistutkija Pertti Koivisto)
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

tutkimus- ja kehittämispäällikkö Sirpa Thessler
Luonnonvarakeskus
(professori Markku Poutanen
Paikkatietokeskus FGI)

erikoistutkija Tommi Alanko
(tutkija Anna Ruhala)
Työterveyslaitos

laatupäällikkö Anu Nurkka
(kehityspäällikkö Tarja Sarjakoski)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

laatupäällikkö Sara Heilimo
(fyysikko Mikko Kontiainen)
Tullilaboratorio

liiketoiminta-alueen johtaja Petri Kalliokoski
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
(ylitarkastaja Sari Hemminki
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto)

yhteyspäällikkö Jan Sucksdorff
Kaupan liitto
(ekonomisti Martti Luukko
Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry)

erikoistutkija Linnéa Linko
Turun yliopisto
(professori Erkki Ikonen
Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu)

laboratorionjohtaja Antti Kosunen
Säteilyturvakeskus
(johtaja Risto Oikari
Kajaanin Teknologikeskus Oy)

development manager Antero Pitkäkoski
(johtaja Pentti Manninen)
Elinkeinoelämän keskusliitto

Sihteeri

laatuasiantuntija Jaana Järvinen
MIKES-metrologia

Lisätietoja neuvottelukunnasta on osoitteessa http://www.tem.fi/mnk.
MNK TEM:n verkkosivuilla
MNK:n jäsenet
MNK:n toimintasuunnitelma